Новини

Пам′ятка для працівників
Дотримуйтесь вимог безпеки під час виконання будь-яких робіт, адже вдома Вас чекають близькі живими і здоровими!

Динаміка виробничого травматизму

Регіон

2017 рік

2016 рік

Різниця, + / -

 

Всього

В т.ч. "смертельно"

Всього

В т.ч. "смертельно"

Всього

В т.ч. "смертельно"

Україна

4965

332

4766

364

+199

-32

Запорізька область

340

17

289

10

+51

+7

м. Токмак

2

0

2

0

0

0

Токмацький р-н

1

0

1

0

0

0

Оріхівський р-н

1

0

1

0

0

0

Основні травмонебезпечні галузі по Україні у 2017році: 1-е місце – соціально-культурна сфера і торгівля - 714 (23 смертельно),  2-е -  вугільна промисловість - 582 (20), 3-е - агропромисловий комплекс – 367 (53), 4-е - транспорт – 279 (43).

За статистичними даними виробничого травматизму по регіону, який обслуговує Токмацьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області (м. Токмак, Токмацький, Оріхівський і Чернігівський р-ни) у 2017р. найбільш травмонебезпечним було машинобудування (2). Крім того по1 випадку припало на освіту та охорону здоров’я.

Також у відділенні щорічно фіксуються 1-2 випадки так званої «природньої» смерті на території підприємств, пов’язані з раптовим погіршенням стану здоров′я працівника (серцево-судинні захворювання) без впливу на нього шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, а відповідно і не пов′язаних з виробництвом. Ці випадки не входять до приведених вище даних. Основні професії – водій автотранспортних засобів, сторож.

Крім того, майже щорічно фіксуються поодинокі випадки травмування працівників, які виконували роботу чи перебували на території підприємства у нетверезому стані, що й було основною причиною травми (іноді з досить тяжкими наслідками – смертельна, 1-а група інвалідності, стійка втрата працездатності).

Останні 2 роки у відділенні фіксуються по 2-3 випадки травмування працівників під час пересування по території підприємств, де в 1-му винуватцем є незадовільний стан території, а в 2-му – працівник, який не тримається за перила під час пересування по сходах або взуває взуття на слизькій підошві чи високих підборах під час складних погодних умов (ожеледиця, дощ). 

Бережіть своє здоров′я! Не приступайте до роботи у нетверезому, хворобливому стані! При поганому самопочутті своєчасно звертайтеся до лікаря. Не з′являйтеся на територію підприємства (установи) у  нетверезому стані! Взувайте взуття (якщо згідно Норм Вам не видається спеціальне взуття) відповідно до умов праці та погодних умов.

Токмацьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області.

Тел. (0278) 22367, 29916

Витяги із Закону України «Про охорону праці».

Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці.

За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.

Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.

Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору.

За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах у порядку, встановленому законом.

Стаття 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Працівник зобов'язаний:

дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Витяг із Закону України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування»
Стаття 16. Права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб

  1. Застраховані особи мають право на:

1) безоплатне отримання інформації про порядок витрачання страхових коштів Фонду та роз’яснення з питань соціального страхування;

2) отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом;

3) участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;

4) послуги медичної реабілітації;

5) послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;

6) відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;

7) послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;

8) оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг;

9) судовий захист своїх прав.

  1. Застраховані особи зобов’язані:

1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону;

2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг;

3) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

4) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:

лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або в медичних працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування;

дотримуватися правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;

не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;

5) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

6) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.

  1. Застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.

 

Пам′ятка підготовлена страховим експертом з охорони праці Антипенко С.Г.